การสัมมนาผ่านเว็บ

การลดความซับซ้อน ในการส่งผลการตรวจสอบ 3 มิติลงในรายงาน Excel ของแต่ละองค์กร