สำนักงานบริการ

Service Bureaus คือบริษัทตัวแทนที่มีความรู้ในเรื่องซอฟต์แวร์ PolyWorks ในระดับมาตรฐานสูงสุด และเป็นบริษัทตัวแทนที่มีคุณภาพในด้านบริการระดับสูง InnovMetric Software จึงแนะนำบริษัทดังกล่าวนี้ เพื่อ:

  • รับงานบริการด้าน Scanning (S)
  • รับงานด้าน Reverse-engineering (วิศวกรรมย้อนรอย) (RE)
  • รับงานด้านตรวจสอบ (I)

 

3D Engineering Solutions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
jrhassett@3d-engineering.net

 

3D Scan IT (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
bob@3dscanit.com

 

3D Scanners UK (สหราชอาณาจักร) (S, RE, I)
nalimaras@3dscanners.co.uk

 

Advanced Concept Engineering (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
jeff@advanced-ce.com

 

Amrikart (แคนาดา) (S, RE, I)
n.tremblay@amrikart.com

 

ATS (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
jeffrey.perry@ats-global.com

 

Burloak Engineered Solutions Inc. (แคนาดา) (S, RE, I)
peter-adams@burloaksolutions.com

 

Carolina Metrology (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
robert@carolina-metrology.com

 

CMM (แคนาดา) (S, RE, I)
efoster@cmmxyz.com

 

Creative Infocom (อินเดีย) (S, RE, I)
rps@creativecadcam.com

 

Creaform (แคนาดา) (S, RE, I)
stephane.auclair@ametek.com

 

Digital Atelier (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE)
jrannou@digitalatelier.net

 

Digital Precision Metrology (แคนาดา) (I)
warren@digitalprecision.ca

 

Dimensional Engineering (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
bbonner@dimensional3d.com 

 

Direct Dimensions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE)
mraphael@dirdim.com

 

Diverse Dimensions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
jeff@diversedimensions.com

 

Duwe-3d AG (ประเทศเยอรมัน, ออสเตรีย, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) (S, RE, I)
info@duwe-3d.de

 

Exact Metrology Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
deans@exactmetrology.com

 

Haven Metrology (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
JacobFeddema@HavenMetrology.com

 

Hexagon Metrology S.p.A (สโลวีเนีย, โครเอเชีย, บอสเนีย, เซอร์เบีย, มาซิโดเนีย) (S, I)
matic.poberznik@hexagon.com

Industrial Measurement Solutions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
Dave@Industrialmeasurementsolutions.net

 

J&L Dimensional Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, I)
tcarr@j-ldimensional.com

 

M7 Technologies (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
DYemma@M7tek.com

 

MF Inspec (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE)
dhannon@mfinspec.com

 

MVS Group (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
walsh@mvsgroup.com

 

OASIS Alignment Services
hmeagher@oasisalignment.com

 

PCMM (เกาหลี) (S, RE, I)
sagon_lee@yahoo.co.kr

 

Pendergast Service Group LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
jcpendergast@gmail.com

 

Photoneo s.r.o. (ยุโรป) (S, RE, I)
cobirka@photoneo.com

 

Plastique Art (แคนาดา) (S, RE, I)
pascal@plastiqueart.com

 

QFP (อิตาลี) (S, RE, I)
mazzetto@qfp-service.it

 

QMT (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
tdemo@earthlink.net

 

Rasmus Engineering Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, I)
rasmusengineeringservices@gmail.com

 

Solaxis (แคนาดา) (S, RE, I)
info@solaxis.ca

 

Supplier Inspection Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
phil@sis-inspection.net

 

SURVICE Metrology (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
metrology@survice.com

 

STYL&TECH Inc. (แคนาดา) (S, RE, I)
infosnt@stylntech.com

 

TFI Mining (แคนาดา) (S, I)
tfacciolo@tfimining.com

 

TriMet (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
mitch@TriMetgroup.com

 

Troy Design and Manufacturing (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
jstempie@troydm.com

 

VRSI (Variation Reduction Solutions, Inc.) (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, I)
mikel@vrs-inc.com