สร้างลำดับการวัด CNC CMM
ทีสมบูรณ์แบบในไม่กีนาทีและยังคงอยู่ในการควบคุม

 

เร่งความเร็วในการจัดลำดับการวัดอย่าง สมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยี assisted sequencing

เพิมคำสังการวัดต่างๆ เข้าไปในลำดับการวัดหรือ sequence editor ของ PolyWorks|Inspector™ เพือให้ออกค่าอัตโนมัติ:

การเลือก tool orientation ทีเหมาะสมสำหรับ การวัดแต่ละครัง
 

ลดเวลาในการวัด ได้โดยการเรียง ลำดับการวัด ให้เหมาะสมทีสุด
 

Collision-free เป็นการสร้างเส้น ทางการวัดสอดคล้องกับ Reference ทีอ้างอิงทังตัวชินงานและ fixture ต่าง ๆ โดยปราศจากการชนกัน

เพิมข้อมูลการวัดเข้าไปใน sequence ทีมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

ต้องการแทรกวัตถุการวัดใหม่ลงใน sequence ทีมีอยู่ เช่น มีการเปลียนแปลงดีไซน์ของ CAD หรือไม่ เพิมลงใน sequence editor โดยตรงและให้ PolyWorks | Inspector ™ คำนวณอัตโนมัติ:

  • กำหนดตำแหน่งทีดีทีสุด ของวัตถุเหล่านันใน sequence
  • คำนวณ tool orientation ใหม่
  • แทรกคำสัง “Go to positions” เพือรักษาให้เส้นทางการวัด ปราศจากการชนกัน

เทคโนโลยีการช่วยอ่านลำดับแบบใหม่นีช่วยกำจัดความจำเป็นในการตรวจสอบลำดับการวัดทีเสียเวลามาก ซึงเป็นผล มาจากการใช้เครืองมืออ่านลำดับอัตโนมัติแบบสมบูรณ์นันเอง สร้างโปรเจ็คการตรวจวัดของคุณเองและสร้างลำดับการ วัดทีเชือถือได้ทังแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ขณะทียังสามารถควบคุมกระบวนการวัดได้อย่างเต็มที

 

Sequence เดิม

 

Sequence หลังจากการ
insert วัตถุ 

 

 
 
 
 

แก้ไขปัญหา sequence การวัดโดยใช้เครืองมือ วิเคราะห์เส้นทางที ชาญฉลาดเรียกว่า path analyzer

Path analyzer ช่วยให้คุณสามารถสร้าง เส้นทางการวัดได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพทังแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยจำลองการเคลือนทีของ CMM

หากเส้นทางการวัดมีโอกาสทีจะมีการชนเกิดขึน คุณสามารถนำทางไปยังตำแหน่งของการชน แต่ละจุด ตรวจสอบว่าการวัดจุดไหนจะเกิดการ ชนกับชินงานหรือส่วนยึด และใช้ sequence fixer ทีมีประสิทธิภาพนีในการปรับแก้ไขสถานการณ์

ด้วย path analyzer คุณสามารถมันใจได้ว่าเส้น ทางการวัดนันเหมาะสมทีสุดและปราศจากการชนกัน

 

 

ผสานรวมเทคนิคการวัด CNC ภายในของคุณให้เป็นวิธีการวัดของ PolyWorks|Inspector™

ปรับแต่ง PolyWorks|Inspector™ ให้เข้ากับบริบทการวัดใด ๆ โดยการกำหนดชุดของเทคนิคการวัด ภายในทีเป็นกรรมสิทธิของคุณเอง ด้วยสคริปต์การวัดวัตถุทีมีประสิทธิภาพสูง คุณจะได้รับประโยชน์จากขันตอนการวัด มาตรฐานโดยการฝังสคริปต์เหล่านันลง ในวัตถุการวัดของคุณโดยตรง

สร้าง library สำหรับวิธีการวัดภายในของคุณ เองและแชร์โปรเจคกับเพื�อนร่วมงานของคุณ!

 

เพิม tactile-scanning probe ลงในกล่องเครือง มือการวัดของคุณ

ประเมินความเบียงเบนของรูปทรงสำหรับ cylinder, cone, และ circle โดยใช้จด หลายพันจุดทีได้จาก tactile-scanning probe ภายใต้ plug-in ของ CNC CMM และ I++

ลดเวลาในการใช้ laser-scan ผ่าน เส้นทางทีไม่จำเป็น

เคลือนทีด้วยความเร็วสูงสุดตามเส้น ทางการสแกนโดยแทรกตำแหน่ง "Go To" ระหว่างจุดผ่านของการสแกน ด้วยเลเซอร์สองจุดต่อเนืองกัน

สแกนเนอร์จะเคลือนทีด้วยความเร็ว สูงสุดในส่วนของ light-blue