Beleid voor bescherming persoonsgegevens voor 'potentiële klanten'

Beleid voor bescherming persoonsgegevens:

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de 'Algemene verordening gegevensbescherming' of 'AVG'), delen wij u mee dat INNOVMETRIC SOFTWARE INC. en een bedrijf dat eigendom ervan is (dochteronderneming of joint venture) dat tot de INNOVMETRIC Group behoort, actief is in het land waar u zich bevindt en wiens identiteit en contactgegevens beschikbaar zijn via de volgende koppeling ( https://www.innovmetric.com/find-contact ) de door u verstrekte persoonsgegevens voor commerciële of direct-marketingdoeleinden verwerken om hun producten en diensten te adverteren en promoten en u te informeren over evenementen met betrekking tot dergelijke producten en diensten (jaarlijkse conferenties en beurzen). 

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking (de Verwerkingsverantwoordelijken) zijn: 

 • INNOVMETRIC SOFTWARE INC., met fiscaal identificatienummer (SIN/NAS) R138293006, kantoorhoudende te 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6, en met het volgende e-mailadres voor deze doeleinden: privacy@innovmetric.com    

  Op te merken valt dat INNOVMETRIC SOFTWARE INC. als haar vertegenwoordiger in de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft aangewezen het Bedrijf (dochteronderneming of joint venture) dat tot de INNOVMETRIC Group behoort, actief is in het land waar u zich bevindt en in dit geval ook als Verwerkingsverantwoordelijke optreedt. De identiteits- en contactgegevens van dit Bedrijf zijn beschikbaar via de volgende koppeling: https://www.innovmetric.com/find-contact  
 • Het Bedrijf (dochteronderneming of joint venture) dat toebehoort aan INNOVMETRIC Group en actief is in het land waar u zich bevindt, waarvan de identiteit en contactgegevens beschikbaar zijn via de volgende koppeling:  https://www.innovmetric.com/find-contact  

Als u langs elektronische weg ook commerciële berichten van deze Bedrijven wenst te ontvangen waarin zij hun producten en diensten adverteren en promoten en u informeren over evenementen met betrekking tot genoemde producten en diensten (jaarlijkse conferenties en beurzen), moet u hierom verzoeken of hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geven.

Wij herinneren u er in ieder geval aan dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële of direct-marketingdoeleinden, alsook in het bijzonder bezwaar kunt maken tegen of uw toestemming intrekken voor de ontvangst van commerciële berichten langs elektronische weg (indien u hier eerder om hebt verzocht of toestemming voor hebt gegeven) door uw recht op bezwaar of intrekking van verleende toestemming uit te oefenen door het sturen van een brief of e-mail naar INNOVMETRIC SOFTWARE INC. (kantoorhoudende te 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6), of naar het volgende e-mailadres: privacy@innovmetric.com ), of naar het Bedrijf (dochteronderneming of joint venture) dat tot de INNOVMETRIC Group behoort (als aangestelde vertegenwoordiger van INNOVMETRIC in de Europese Unie) dat actief is in het land waarin u zich bevindt. De identiteits- en contactgegevens van dit Bedrijf zijn beschikbaar via de volgende koppeling: https://www.innovmetric.com/find-contact

De rechtsgrondslag op basis waarvan deze Bedrijven uw persoonsgegevens verwerken voor commerciële of direct-marketingdoeleinden is het rechtmatige belang van deze Bedrijven om uw verzoek (waarnaar we hierna verwijzen) te behandelen en om het commercieel contact met u te onderhouden om in de toekomst zakelijke relaties met u (of, indien van toepassing, met uw bedrijf) tot stand te brengen. 

In dit opzicht moet er rekening worden gehouden met het feit dat u ons uw persoonsgegevens vrijwillig heeft verstrekt door middel van een van de volgende verzoeken, afhankelijk van uw specifieke geval:  

 • Tijdens uw bezoek aan onze stand op een vakbeurs toen u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, zodat we contact met u kunnen onderhouden en met u kunnen communiceren om u in de toekomst over onze nieuwe POLYWORKS® -producten te informeren. 
 • Door ons gegevensformulier 'NU KOPEN' (op onze website) in te vullen om meer informatie over onze POLYWORKS® -producten te verkrijgen en zodat onze Verkoopafdeling contact met u kan opnemen. 
 • Door ons gegevensformulier 'EEN DEMO AANVRAGEN' (op onze website) in te vullen, zodat we u een demonstratie kunnen geven van onze producten of om meer informatie te krijgen over onze producten of diensten. 
 • Door ons formulier 'NIEUWSBRIEVEN' (op onze website) in te vullen om u te abonneren op onze NIEUWSBRIEVEN.  
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt via het gedeelte 'Contactinformatie' op onze website waarin u interesse toont in onze producten en diensten.

Uw persoonsgegevens kunnen voor commerciële of direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, zolang u geen gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor dergelijke doeleinden (zoals aangegeven in paragraaf 1 en 5). 

Daarnaast willen wij u laten weten dat wij, indien u hebt verzocht om of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van elektronische commerciële berichten over de producten, diensten en evenementen van deze bedrijven, uw persoonsgegevens voor dat doel zullen verwerken zolang u geen gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken (zoals aangegeven in paragraaf 1 en 5).

De Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking (de Verwerkingsverantwoordelijken) kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is. 

Door deze clausule te aanvaarden, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens door de Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking naar andere Bedrijven van de INNOVMETRIC Group binnen de Europese Unie, dat wil zeggen Bedrijven die geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van INNOVMETRIC SOFTWARE INC., en waarvan de identiteit en contactgegevens beschikbaar zijn via de volgende koppeling: https://www.innovmetric.com/find-contact ; evenals naar andere Distributeurs van de "POLYWORKS®" -software die zich in de Europese Unie bevinden. Het doel van deze openbaarmaking van gegevens, indien van toepassing, is om deze Bedrijven in staat te stellen om (i) contact met u op te nemen om u de "POLYWORKS®" -producten aan te bieden, alsmede ondersteunende, onderhouds- en updatediensten die daarmee verband houden, en om (ii) u commerciële communicatie langs elektronische weg te doen toekomen onder de in deze clausule vermelde voorwaarden (als u hiermee instemt door het daarvoor geactiveerde selectievakje aan te vinken voordat u uw persoonlijke gegevens VERZENDT); en dit alles met het doel om dit te doen in uw eigen taal en op een locatie die dichter bij de uwe ligt. 

Wij informeren u dat, in het geval dat een van deze bekendmakingen aan andere bedrijven van de INNOVMETRIC Group plaatsvindt, alles wat in dit artikel is bepaald met betrekking tot het voldoen aan de informatieplicht van de AVG is ingesteld, van toepassing zal zijn, met dit verschil dat in een dergelijk geval het specifieke bedrijf waaraan uw persoonsgegevens zouden zijn bekendgemaakt, ook beschouwd wordt als een Verwerkingsverantwoordelijke (een bedrijf dat verantwoordelijk is voor gegevensverwerking). Daarom hebt u in dat geval het recht om dezelfde rechten uit te oefenen zoals in paragraaf 5 hierin beschreven door een brief of een e-mail te sturen naar het postadres of het e-mailadres dat wordt weergegeven als contactgegevens van het bedrijf in kwestie in de koppeling vermeld in de vorige paragraaf. In dit geval bent u op de hoogte van deze omstandigheid, dat wil zeggen de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan een ander bedrijf van de INNOVMETRIC Group, omdat dit bedrijf rechtstreeks contact met u zou opnemen met het commerciële doel dat hierin wordt beschreven.

Daarnaast kunnen deze bedrijven waaraan de Verwerkingsverantwoordelijken de hostingdiensten en het beheer van het evenement hebben uitbesteed (marketingbedrijven), toegang hebben tot uw persoonsgegevens.  Delen van deze diensten worden met name geleverd door bedrijven die gevestigd zijn in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Beide landen hebben een erkend adequaat niveau van gegevensbescherming overeenkomstig Besluit 2002/2/EG van de Commissie van 20 december 2001 betreffende entiteiten die onder het toepassingsgebied van de Canadese wet inzake gegevensbescherming vallen, en Besluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 betreffende de adequaatheid van de door het Privacy Shield tussen de EU en de VS geboden bescherming.

In het specifieke geval dat u zich in Polen bevindt, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door een Pools bedrijf, namens de Verwerkingsverantwoordelijken, dat u training, technische ondersteuning en personaliseringsdiensten met betrekking tot de software zal bieden en u nieuwsbrieven en informatie over onze diensten en producten zal sturen. De Verwerkingsverantwoordelijken wijzen de levering van deze diensten toe aan het Poolse bedrijf, zodat u ze in uw eigen taal en vanaf een locatie dichter bij die van u kunt ontvangen.

De Verwerkingsverantwoordelijken verbinden zich ertoe de uitoefening van de rechten van de betrokkene te eerbiedigen en te vergemakkelijken: recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevens verwijderen, recht van bezwaar, recht op beperking van verwerking, recht op dataportabiliteit en de rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in artikel 15 tot 22 van de AVG.  

Hieronder staat een korte toelichting op de omvang en inhoud van de bovengenoemde rechten die u als betrokkene kunt uitoefenen: 

 1. Recht van inzage: U heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen of wij al dan niet over persoonsgegevens van u beschikken en, indien dat het geval is, kunt u ons om informatie hierover vragen.  Wij zijn verplicht om onder andere vragen te beantwoorden die betrekking hebben op het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt. Dit recht is echter niet absoluut en het recht op inzage kan worden beperkt door de belangen van andere partijen, zoals voorzien in de AVG. Dit recht is vastgelegd in artikel 15 van de AVG.
 2. Recht op rectificatie: Wij moeten op uw verzoek onjuiste persoonsgegevens corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aanvullen. Dit recht is vastgelegd in artikel 16 van de AVG.
 3. Recht op gegevens verwijderen ('recht om vergeten te worden'): In het geval dat een van de omstandigheden beschreven in artikel 17 van de AVG zich voordoet, moeten we uw persoonsgegevens verwijderen als u daarom verzoekt. Dit recht is echter onderworpen aan de beperkingen die vermeld zijn in artikel 17 van de AVG.
 4. Recht op beperking van verwerking:  In het geval dat een van de omstandigheden beschreven in artikel 18 van de AVG zich voordoet, moeten we op uw verzoek en overeenkomstig de specifieke voorwaarden vermeld in artikel 18 van de AVG het gebruik dat we van uw persoonsgegevens maken, beperken. 
 5. Recht op dataportabiliteit: In het geval dat de omstandigheden beschreven in artikel 20 van de AVG zich voordoen, heeft u het recht, als u hierom verzoekt, om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en heeft u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij door ons te worden gehinderd (u heeft ook het recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek en indien dit technisch mogelijk is rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen). Dit recht is echter onderworpen aan de beperkingen die vermeld zijn in het genoemde artikel 20 van de AVG.
 6. Recht van bezwaar:  In het geval dat de omstandigheden beschreven in artikel 21 van de AVG zich voordoen, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, en op voorwaarde dat u hierom verzoekt, zijn wij verplicht het gebruik van uw persoonsgegevens te staken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van persoonsgegevens voor marketing- of direct-marketingdoeleinden, al naargelang het geval. Dit recht is vastgelegd in het genoemde artikel 21 van de AVG.
 7. Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering: U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit recht is vermeld in artikel 22 van de AVG en is onderworpen aan de beperkingen die vermeld zijn in dat artikel.

U kunt de hierboven vermelde rechten op elk gewenst moment uitoefenen, inclusief het recht om bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken om commerciële berichten langs elektronische weg te ontvangen (indien u hier eerder om hebt verzocht of toestemming voor hebt gegeven) door het sturen van een brief of e-mail naar INNOVMETRIC SOFTWARE INC. (naar het postadres 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6, of naar het volgende e-mailadres: privacy@innovmetric.com ), of naar het Bedrijf (dochteronderneming of joint venture) dat tot de INNOVMETRIC Group behoort (als aangestelde vertegenwoordiger van INNOVMETRIC in de Europese Unie) dat actief is in het land waarin u zich bevindt. De identiteits- en contactgegevens van dit Bedrijf zijn beschikbaar via de volgende koppeling: https://www.innovmetric.com/find-contact  

Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde worden verwerkt met een beschermingsniveau dat in overeenstemming is met de vereisten van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd. 

Tot slot willen wij u informeren over uw recht om een schadeclaim in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit wanneer u dat nodig of gepast acht.