Zasady ochrony danych osobowych dla potencjalnych Klientów

Zasady ochrony danych osobowych:

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania i swobodnego przepływu ich danych (zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” lub „RODO”) informujemy, że firma INNOVMETRIC SOFTWARE INC. oraz spółka należąca do pierwszego wspomnianego tu podmiotu (spółka zależna lub joint-venture), która należy do INNOVMETRIC Group i prowadzi działalność w kraju, w którym Państwo się znajdują, i której dane identyfikacyjne i kontaktowe są dostępne pod następującym linkiem https://www.innovmetric.com/find-contact, będzie przetwarzać przekazywane przez Państwa dane osobowe do celów handlowych lub marketingu bezpośredniego wykorzystywanych do reklamowania i promowania ich produktów i usług oraz informowania o związanych z nimi wydarzeniach (dorocznych konferencjach i targach).

Firmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych, czyli administratorzy danych to:

 • INNOVMETRIC SOFTWARE INC. z numerem identyfikacji podatkowej (SIN/NAS) R138293006, siedzibą pod adresem: 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Kanada, G1N 4N6 i wykorzystywanym do tych celów adresem e-mail: privacy@innovmetric.com

  Należy pamiętać, że firma INNOVMETRIC SOFTWARE INC. wyznaczyła jako swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami artykułu 27 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, spółkę (spółkę zależną lub joint-venture) należącą do INNOVMETRIC Group, która prowadzi działalność w kraju, w którym Państwo się znajdują i która działa w tym przypadku jako administrator danych. Dane identyfikacyjne i kontaktowe tej spółki są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contact.

 • Spółka (spółka zależna lub joint-venture), która należy do INNOVMETRIC Group i prowadzi działalność w kraju, w którym Państwo się znajdują, której dane identyfikacyjne i kontaktowe są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contact.

Jeśli chcą Państwo także otrzymywać drogą elektroniczną korespondencję handlową reklamującą i promującą produkty i usługi tych firm, a także informującą o związanych z nimi wydarzeniach (dorocznych konferencjach i targach), mogą Państwo jasno wyrazić na to zgodę lub tego zażądać.

W każdym przypadku informujemy Państwa, że mają Państwo prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów handlowych lub bezpośredniego marketingu, a także w szczególności nie zgodzić się na otrzymywanie elektronicznej korespondencji handlowej lub wycofać swoją zgodę na jej otrzymywanie (jeśli wcześniej zamawiali ją Państwo lub zgodzili się na jej otrzymywanie), korzystając z przysługującego Państwu prawa sprzeciwu lub wycofania zgody, poprzez przesłanie wiadomości tradycyjną pocztą lub pocztą e-mail do firmy INNOVMETRIC SOFTWARE INC. (na adres 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6 lub na następujący adres e-mail: privacy@innovmetric.com), lub do spółki (spółki zależnej lub joint-venture) należącej do INNOVMETRIC Group (również wyznaczonej jako przedstawiciel INNOVMETRIC w Unii Europejskiej), działającej w kraju, w którym mają Państwo siedzibę. Dane identyfikacyjne i kontaktowe tej spółki są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contact .

Podstawą prawną umożliwiającą tym firmom przetwarzanie danych osobowych do celów handlowych lub marketingu bezpośredniego jest ich zasadny interes polegający na rozpatrzeniu Państwa prośby (do której odnosimy się poniżej) i utrzymaniu z Państwem kontaktów handlowych (lub w stosownych przypadkach z Państwa firmą) w celu nawiązania przyszłych relacji biznesowych.

W związku z tym należy wziąć pod uwagę fakt, że swoje dane osobowe podali nam Państwo dobrowolnie do poniższych celów, w zależności od konkretnego przypadku:

 • Podczas wizyty na naszym stoisku podczas targów przekazali nam Państwo swoje dane osobowe, abyśmy mogli utrzymywać z Państwem kontakt i w przyszłości informować o naszych nowych produktach POLYWORKS®.
   
 • Wypełniając nasz formularz danych „BUY NOW” (KUP TERAZ) (na naszej stronie internetowej), aby móc uzyskać więcej informacji na temat produktów POLYWORKS® oraz by nasz Dział Sprzedaży mógł się z Państwem skontaktować.
   
 • Wypełniając nasz formularz danych „REQUEST A DEMO” (OTRZYMAJ DEMO) (na naszej stronie internetowej), abyśmy mogli Państwu zademonstrować nasze produkty oraz aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług naszych firm.
   
 • Wypełniając nasz formularz „NEWSLETTER” (na naszej stronie internetowej), aby subskrybować newsletter.
   
 • Wysyłając do nas e-mail za pośrednictwem sekcji „Contact Information” (Informacje kontaktowe) naszej strony internetowej, wykazując zainteresowanie naszymi produktami i usługami.

Dane osobowe mogą być przetwarzane do celów handlowych lub marketingu bezpośredniego, o ile nie skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania ich do tych celów (zgodnie z sekcjami 1 i 5 w niniejszym dokumencie).

Poza tym jeśli zamawiali Państwo lub zgodzili się na otrzymywanie elektronicznej korespondencji handlowej o produktach, usługach i wydarzeniach tych firm, informujemy, że będziemy przetwarzali dane osobowe do tego celu do momentu skorzystania przez Państwa z prawa sprzeciwu lub wycofania zgody (zgodnie z sekcjami 1 i 5 w niniejszym dokumencie).

Firmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych (administratorzy danych) mogą ujawnić Państwa dane stronom trzecim, jeśli będzie tego nakazywał obowiązek prawny.

Ponadto, akceptując tę klauzulę, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przekazanie Państwa danych osobowych przez firmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych innym spółkom INNOVMETRIC Group z siedzibą w Unii Europejskiej, tj. spółkom będącym częściowo lub w całości własnością INNOVMETRIC SOFTWARE INC., których dane identyfikacyjne i kontaktowe są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contact; jak również innym Dystrybutorom oprogramowania „POLYWORKS®” z siedzibą w Unii Europejskiej. Celem tych ujawnień danych jest umożliwienie tym firmom (i) skontaktowanie się z Państwem w celu zaoferowania produktów „POLYWORKS®” oraz usług wsparcia, utrzymywania i aktualizacji związanych z tym produktem, jak również (ii) wysyłanie Państwu korespondencji handlowej drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w niniejszej klauzuli (jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole przed PRZESŁANIEM swoich danych osobowych). Celem wszystkich tych czynności jest umożliwienie świadczenia tych usług w Państwa własnym języku z lokalizacji znajdującej się bliżej Państwa siedziby.

Informujemy, że w przypadku, gdy nastąpi którekolwiek z tych ujawnień innym spółkom INNOVMETRIC Group, zastosowanie w związku z wypełnianiem obowiązku informacyjnego ustanowionego przez RODO będzie miała niniejsza klauzula, z tą różnicą, że w takim przypadku dana spółka, której zostałyby ujawnione Państwa dane osobowe, będzie również uważana za administratora danych (spółkę odpowiedzialną za przetwarzanie danych). W takim przypadku będą Państwo zatem uprawnieni do skorzystania z tych samych praw, które przewidziano w sekcji 5 niniejszego dokumentu, wysyłając list lub wiadomość e-mail na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, które znajdują się jako dane kontaktowe wspomnianej spółki w linku wymienionym w poprzednim ustępie. W takim przypadku należy pamiętać o tej okoliczności, tj. o przekazaniu danych osobowych innej spółce INNOVMETRIC Group, ponieważ spółka ta skontaktuje się z Państwem bezpośrednio w celu handlowym opisanym w niniejszym dokumencie.

Ponadto informujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć również firmy, którym administratorzy danych zlecili świadczenie usług hostingowych i zarządzania wydarzeniami (spółki marketingowe). Część tych usług jest świadczona zwłaszcza przez firmy kanadyjskie i amerykańskie. W obu krajach obowiązuje uznany odpowiedni poziom ochrony danych według zarówno decyzji Komisji 2002/2/WE z 20 grudnia 2001 r. w sprawie podmiotów objętych zakresem zastosowania prawa kanadyjskiego dotyczącego ochrony danych, jak i decyzji Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedniej ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

W przypadku posiadania siedziby w Polsce Państwa dane mogą być przetwarzane przez polską firmę w imieniu administratorów danych, która zapewni Państwu szkolenia, wsparcie techniczne i usługi personalizacji związane z oprogramowaniem oraz wyśle Państwu newslettery i informacje o naszych usługach i produktach. Administratorzy danych przekazują obowiązek świadczenia tych usług wspomnianej polskiej firmie, tak aby mogli Państwo korzystać z nich w swoim własnym języku i z lokalizacji znajdującej się bliżej Państwa siedziby.

Administratorzy danych osobowych zobowiązują się do poszanowania praw osób, których takie dane dotyczą, oraz ułatwiania tymże osobom korzystanie z nich. Do praw tych należą: prawo dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji na podstawie warunków i zgodnie z ograniczeniami w artykułach od 15 do 22 rozporządzenia RODO.

Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie zakresu i treści wyżej wspomnianych praw osób, których dotyczą dane osobowe i które mogą chcieć z nich skorzystać:

 1. Prawo dostępu do danych: Mają Państwo prawo otrzymania od nas potwierdzenia, czy dysponujemy Państwa danymi osobowymi, a jeśli tak jest — wnioskowania o przekazanie Państwu stosownych informacji. Mamy obowiązek odpowiadania na pytania, m.in. związane z celami przetwarzania danych, kategoriami danych oraz odbiorcami, którym takie dane ujawniono. Jednak prawo to nie jest prawem bezwzględnym i prawo dostępu może zostać ograniczone interesem innych stron, zgodnie z postanowieniami RODO. Informacje na temat tego prawa znajdują się w artykule 15 rozporządzenia RODO.
   
 2. Prawo poprawiania: Mamy obowiązek poprawiania nierzetelnych danych osobowych i uzupełniania niekompletnych informacji na Państwa wniosek. Informacje na temat tego prawa znajdują się w artykule 16 rozporządzenia RODO.
   
 3. Prawo usuwania („prawo do bycia zapomnianym”): W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 17 RODO na Państwa żądanie musimy usunąć dane osobowe. Jednakże prawo to podlega ograniczeniom przewidzianym w artykule 17 RODO.
   
 4. Prawo ograniczania przetwarzania: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 18 RODO musimy ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa żądanie i zgodnie z warunkami określonymi w artykule 18 RODO.
   
 5. Prawo do przenoszenia danych: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 20 RODO mają Państwo prawo (jeśli złożą Państwo wniosek tego dotyczący) do otrzymania przekazanych nam danych osobowych dotyczących Państwa w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania komputerowego oraz przekazania takich danych innemu administratorowi bez jego utrudniania z naszej strony. Osoba, której dotyczą dane, ma także prawo przekazywania na swój wniosek i w technicznie uzasadnionych przypadkach danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi. Jednakże prawo to podlega ograniczeniom przewidzianym w artykule 20 RODO.
   
 6. Prawo sprzeciwu: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w artykule 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. W takich sytuacjach, i na Państwa wniosek, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania wykorzystywania Państwa danych osobowych. Dotyczy to np. przypadków wykorzystywania takich danych do celów marketingu, w tym bezpośredniego. Informacje na temat tego prawa znajdują się we wspomnianym artykule 21 RODO.
   
 7. Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Informacje na temat tego prawa znajdują się w artykule 22 RODO, a prawo to podlega ograniczeniom przewidzianym w powyższym artykule.

Przysługuje Państwu prawo skorzystania z wyżej wymienionych praw w każdej chwili. Dotyczy to także prawa do sprzeciwu i wycofania udzielonej zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej (jeśli wcześniej zamawiali ją Państwo lub zgodzili się na jej otrzymywanie) poprzez wysłanie wiadomości tradycyjną pocztą lub pocztą e-mail do firmy INNOVMETRIC SOFTWARE INC. (na adres 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Québec, Canada, G1N 4N6 lub na następujący adres e-mail: privacy@innovmetric.com ), lub do spółki (spółki zależnej lub joint-venture) należącej do INNOVMETRIC Group (również wyznaczonej jako przedstawiciel INNOVMETRIC w Unii Europejskiej), działającej w kraju, w którym mają Państwo siedzibę. Dane identyfikacyjne i kontaktowe tej spółki są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.innovmetric.com/find-contact.

Państwa dane osobowe będą przez cały czas przetwarzane z zachowaniem poziomu ochrony zgodnie z wymogami określonymi we właściwych obowiązujących przepisach, co zapewni tym danym bezpieczeństwo i poufność.

Na koniec informujemy Państwa także o prawie do złożenia zażalenia we właściwym organie kontrolnym, ilekroć uznają to Państwo za konieczne lub stosowne.