Warunki użytkowania

NOTA PRAWNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Odwiedzenie i korzystanie z witryny www.innovmetric.com (dalej określanej terminem „Witryna”) oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień z niniejszych Warunków użytkowania, które są tak samo ważne i skuteczne, jak każda pisemna i podpisana umowa.

Na potrzeby interpretacji tych Warunków użytkowania uznajemy, że osoba staje się użytkownikiem i akceptuje Warunki użytkowania oraz Zasady zachowania poufności wyświetlane w Witrynie po odwiedzeniu Witryny. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, nie powinni Państwo odwiedzać, przeglądać ani korzystać z Witryny.

 • Właściciel: INNOVMETRIC SOFTWARE, INC. (dalej określana terminem „INNOVMETRIC”)
 • Siedziba firmy: 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Quebec, Quebec, Kanada, G1N 4N6
 • Zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem: 302487-3
 • Numery telefonu: (418) 688-2061
 • Adres e-mail: info@innovmetric.com

W niniejszych Warunkach użytkowania określono warunki (i) dostępu, nawigacji i korzystania z tej Witryny, bez ograniczania praw firmy INNOVMETRIC do modyfikacji jej wyglądu, ustawień i zawartości, jak również (ii) warunki wymagane do uzyskania dostępu i/lub korzystania z niej. Uzyskanie dostępu do Witryny i korzystanie z jej zawartości po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.

INNOVMETRIC zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków użytkowania przedstawionych w niniejszym dokumencie, w całości lub w części, a wszelkie zmiany lub modyfikacje będą zamieszczane w taki sam sposób, w jaki prezentowana są niniejsze Warunki użytkowania lub przez wysłanie dowolnego rodzaju komunikatu do użytkowników.

INNOVMETRIC jest właścicielem lub, w stosownych przypadkach, posiada odpowiednie licencje na własność intelektualną Witryny i wszystkich oferowanych w niej zawartości, w tym samej platformy, tekstów, obrazów, fotografii lub ilustracji, logo, praw autorskich, znaków towarowych, grafiki, kombinacji kolorów, projektów, dźwięków, filmów, modeli, wynalazków, produktów, procedur, interfejsów, struktur, programów komputerowych, niezbędnych do korzystania z Witryny lub uzyskiwania dostępu do niej oraz wszelkich innych informacji lub zawartości, jak również usług oferowanych za pośrednictwem Witryny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyraźnie zabrania się modyfikowania, kopiowania, reprodukowania, publicznego przekazywania, w tym przez udostępnianie, przekształcanie lub rozpowszechnianie, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek postaci, całości lub części treści zawartych w Witrynie, bez uprzedniego, wyraźnego i pisemnego zezwolenia firmy INNOVMETRIC lub, w zależności od przypadku, posiadacza odpowiednich praw. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych w Witrynie wyłącznie do użytku domowego i jedynie w celu korzystania z tej Witryny zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania.

Podobnie zabronione jest usuwanie lub modyfikowanie oznaczeń praw autorskich lub innych informacji wskazujących właścicieli zawartości Witryny, jak również technicznych zabezpieczeń, cyfrowych odcisków (skróty) albo jakichkolwiek mechanizmów ochrony lub informacji wbudowanych w tę Witrynę.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje przekazywane firmie INNOVMETRIC za pośrednictwem dowolnego z kanałów służących w tym celu, nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej ani żadnych innych praw stron trzecich, a także, że informacje te nie są poufne lub szkodliwe dla stron trzecich, a tym samym zwalnia firmę INNOVMETRIC z odpowiedzialności w tym zakresie.

Uzyskiwanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, w celach zarobkowych lub niezarobkowych, jest niedozwolone i w związku z tym tylko użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność za konsekwencje z tym związane. W szczególności i bez ograniczenia do poniższych, nie wolno:

 • korzystać z Witryny w sposób, który może spowodować uszkodzenia, przerwy, niską wydajność lub błędy w działaniu jej lub komputera strony trzeciej;
 • wykorzystywać Witryny do przesyłania, instalowania lub umieszczania jakichkolwiek wirusów, złośliwych kodów albo innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych plików;
 • wykorzystywać Witryny do gromadzenia danych osobowych innych użytkowników;
 • korzystać z Witryny niezgodnie z prawem lub w dowolny sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, zasadami moralnymi i porządkiem publicznym;
 • wchodzić bez upoważnienia, przez włamanie, fałszowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny niezgodny z prawem sposób, do jakiejkolwiek części Witryny, innych systemów lub sieci połączonych z Witryną, jakiegokolwiek serwera firmy INNOVMETRIC lub do usług oferowanych za pośrednictwem Witryny;
 • łamać lub podejmować prób łamania zabezpieczeń lub mechanizmów uwierzytelniania Witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z tą Witryną, lub zabezpieczeń lub środków ochrony dołączonych do zawartości Witryny;
 • wykonywać żadnych działań, które powodują nieproporcjonalne lub niepotrzebne przeciążenie infrastruktury Witryny albo systemów lub sieci firmy INNOVMETRIC, jak również systemów i sieci połączonych z Witryną; lub
 • blokować normalnego rozwoju jakiegokolwiek działania lub funkcji dostępnej w Witrynie, przez zmianę lub próbę zmiany, niezgodnie z prawem lub w inny sposób, ich dostępu lub działania, przez jakąkolwiek procedurę i/lub praktykę, które lekceważą lub w jakikolwiek sposób naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

Jeśli użytkownik nie spełni któregokolwiek z powyższych obowiązków, firma INNOVMETRIC może podjąć odpowiednie działania w celu ochrony prawa i egzekwowania swoich praw lub obowiązków, a użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty za szkody, które przyjęcie tych środków może mu wyrządzić.

W przypadku znalezienia w Witrynie informacji lub zawartości, które mogą być nieodpowiednie, sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub niezgodne z poniższymi warunkami dotyczącymi Witryny, należy niezwłoczne poinformować o tym fakcie firmę INNOVMETRIC, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@innovmetric.com

5.1. Linki do innych stron internetowych

W Witrynie mogą być umieszczone linki do innych stron internetowych. Firma INNOVMETRIC nie ma kontroli nad ich zawartością, stosowanymi w nich zasadami zachowania poufności ani praktykami i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Kiedy użytkownik użyje tych linków do opuszczenia Witryny, firma INNOVMETRIC nie będzie ponosić odpowiedzialności za poufność lub ochronę danych użytkownika w trakcie odwiedzin na tych stronach osób trzecich, które nie podlegają niniejszym Warunkom użytkowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma INNOVMETRIC nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z wyżej wymienionych stron internetowych lub zasobów zewnętrznych, lub w wyniku zaufania co do kompletności, dokładności lub istnienia wszelkiego rodzaju reklam, produktów lub innych materiałów oferowanych za pośrednictwem tych stron internetowych lub zasobów stron trzecich.

5.2. Linki do kanałów firmy INNOVMETRIC na innych platformach i w serwisach społecznościowych

Za pośrednictwem różnych narzędzi i aplikacji firma INNOVMETRIC udostępnia użytkownikom linki umożliwiające dostęp do kanałów i stron firmy INNOVMETRIC na różnych platformach i w sieciach społecznościowych będących własnością i/lub zarządzanych przez strony trzecie (tj.: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest itp.). Umieszczenie tych linków w Witrynie ma na celu wyłącznie zapewnienie użytkownikom dostępu do tych kanałów za pośrednictwem różnych platform i sieci społecznościowych.

Korzystanie z tych aplikacji nie oznacza istnienia jakichkolwiek powiązań między firmą INNOVMETRIC a ich właścicielami, producentami lub dystrybutorami, ani akceptacji i aprobaty przez firmę INNOVMETRIC ich zawartości i/lub świadczonych usług. Wyłączną odpowiedzialność za te zawartości i/lub usługi ponosi właściciel, producent lub dystrybutor takiej platformy.

W żadnym przypadku firma INNOVMETRIC nie udostępnia serwisowi Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest ani żadnej innej sieci społecznościowej, która może zostać dodana w przyszłości, żadnego rodzaju danych osobowych użytkowników Witryny; jedyny cel połączenia Witryny firmy INNOVMETRIC z sieciami społecznościowymi jest wskazany w niniejszych Warunkach użytkowania, a także w Zasadach zachowania poufności Witryny. W tym kontekście wszystkie informacje, które użytkownik zdecyduje się przekazać tym platformom, będą udostępniane na jego wyłączną odpowiedzialność, ponieważ firma INNOVMETRIC nie jest w żaden sposób zaangażowana w ten proces.

Aktywacja i korzystanie z tych aplikacji może wymagać identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika (przez podanie danych logowania i hasła) na odpowiednich platformach, które są całkowicie niezależne od Witryny i poza kontrolą firmy INNOVMETRIC. Uzyskując dostęp do tych zewnętrznych sieci, użytkownik przechodzi do środowiska, nad którym firma INNOVMETRIC nie ma kontroli, dlatego firma INNOVMETRIC nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia bezpieczeństwa tych środowisk.

5.3. Linki na innych stronach internetowych kierujące do witryny INNOVMETRIC.com

Firma INNOVMETRIC nie zezwala na umieszczanie linków do Witryny na stronach, które zawierają materiały, informacje lub treści niedozwolone, niezgodne z prawem, poniżające, obsceniczne i ogólnie naruszające prawo, zasady moralne, porządek publiczny lub powszechnie przyjęte normy społeczne.

W każdym przypadku użytkownicy mogą tworzyć linki do Witryny na swoich stronach internetowych, o ile spełniają one następujące warunki:

a) Link nie może w żaden sposób powielać zawartości Witryny ani jej części;

b) Zabronione jest tworzenie przeglądarki lub środowiska ramki w częściach Witryny, albo zmienianie lub modyfikowanie w jakikolwiek inny sposób Witryny; zabronione jest również tworzenie ramek dowolnego typu, które otaczają portal lub umożliwiają przeglądanie go z innych adresów internetowych lub razem z zewnętrzną zawartością, w taki sposób, że (i) tworzy lub może wprowadzać użytkowników w błąd, co do pochodzenia Witryny lub jej zawartości, (ii) stanowi porównanie lub nieuczciwą imitację, (iii) służy do wykorzystania reputacji, marki i renomy firmy INNOVMETRIC, lub (iv) jest wykonane w sposób, który jest zabroniony przez prawo;

c) Zabronione jest składanie fałszywych, niedokładnych lub nieprawidłowych oświadczeń lub sugestii dotyczących Witryny i/lub firmy INNOVMETRIC albo oznajmianie lub sugerowanie, że firma INNOVMETRIC zatwierdziła link albo w jakikolwiek sposób nadzorowała tworzenie lub przejęła odpowiedzialność za zawartość lub usługi oferowane lub udostępniane na stronie, na której pojawia się link;

d) Użytkownik, który tworzy link do Witryny firmy INNOVMETRIC, nie może używać marki INNOVMETRIC ani żadnego innego znaku w swojej witrynie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez firmę INNOVMETRIC;

e) Witryna, na której pojawia się link, nie może sugerować ani sprawiać mylnego wrażenia, że firma INNOVMETRIC popiera lub wspiera idee, oświadczenia lub działania tej witryny; nie może też zawierać treści, które są nieodpowiednie w stosunku do działalności prowadzonej przez firmę INNOVMETRIC. Nie może też zawierać treści sprzecznych z jakimikolwiek prawami stron trzecich, w tym z prawami własności intelektualnej i/lub prawem do bycia szanowanym, do prywatności osobistej i rodzinnej, do własnego wizerunku lub jakichkolwiek innych praw, ani treści sprzecznych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Firma INNOVMETRIC nie ma możliwości ani zasobów ludzkich lub technicznych, aby sprawdzać, kontrolować lub zatwierdzać wszystkie informacje, treści, produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe, na których są linki do Witryny. Ponadto firma INNOVMETRIC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt związany ze stroną internetową, na której jest link do Witryny, w szczególności, lecz nie wyłącznie, za jej działanie, dostęp, dane, informacje, pliki, jakość i niezawodność jej produktów i usług, jej własne linki i/lub w ogóle jakąkolwiek jej zawartość.

Firma INNOVMETRIC nie gwarantuje:

i) ciągłości zawartości Witryny;

ii) braku błędów merytorycznych w zawartości;

iii) braku błędów wczytywania lub innych błędów Witryny, lub braku występowania jakichkolwiek wirusów i/lub innych złośliwych elementów na niej lub na serwerze;

iv) bezpieczeństwa Witryny lub jej zabezpieczeń;

v) użyteczności lub przydatności zawartości lub informacji Witryny, które są udostępnione „w stanie, w jakim są”; oraz

W związku z tym firma INNOVMETRIC nie ponosi odpowiedzialności za:

i) błędy w zawartości;

ii) błędy wczytywania, brak przydatności lub inne błędy Witryny, lub występowanie jakichkolwiek wirusów i/lub innych złośliwych elementów na niej lub na serwerze;

iii) brak bezpieczeństwa Witryny lub jej zabezpieczenia; oraz

iv) szkody i straty wyrządzone przez użytkowników sobie lub stronie trzeciej w wyniku naruszenia warunków, zasad i instrukcji, które firma INNOVMETRIC ustanawia w odniesieniu do Witryny, lub osoby, które naruszają systemy zabezpieczające Witryny.

Firma INNOVMETRIC oświadcza, że podjęła wszystkie niezbędne środki w ramach swoich możliwości, aby zagwarantować prawidłowe działanie Witryny i zminimalizować błędy systemu, z technicznego, prawnego i organizacyjnego punktu widzenia.

Użytkownik wyraźnie oświadcza, że korzysta z Witryny na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, związane z krzywdą moralną, przypadkowe, retorsyjne lub wynikowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody, nawet jeśli firma INNOVMETRIC została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, czy to w ramach działania na podstawie umowy, zaniedbania, odpowiedzialności cywilnej lub jakiegokolwiek innego domniemania, wynikającego z, lub w związku z użytkowaniem, niemożliwością korzystania, brakiem wczytywania, błędem lub brakiem przydatności informacji, usług, produktów i materiałów dostępnych w Witrynie lub samej Witryny.

Firma INNOVMETRIC zastrzega sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji, ograniczenia lub przerwania, czasowo lub na stałe, dostępu, możliwości przeglądania, użytkowania, hostingu i/lub pobierania treści i/lub korzystania z usług Witryny, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego, a użytkownik nie będzie miał prawa do rekompensaty z tego tytułu.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (UE) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016), dane osobowe, które użytkownicy (z terenu Unii Europejskiej) zdecydują się nam przekazać za pośrednictwem Witryny, korzystając z udostępnionych w tym celu formularzy, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami naszych Zasad ochrony danych osobowych dla „potencjalnych klientów” (które użytkownik musi uprzednio i obowiązkowo zaakceptować, aby mógł przesyłać swoje dane osobowe za pośrednictwem Witryny).

W konkretnych przypadkach, gdy użytkownicy (z terenu Unii Europejskiej) zdecydują się przekazać nam swoje informacje dotyczące życiorysu za pośrednictwem Witryny w celu zgłoszenia swojej kandydatury na dowolne stanowisko w jednej z firm z grupy INNOVMETRIC, takie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami naszych Zasad ochrony danych osobowych dla „kandydatów na stanowisko”, (które użytkownik musi uprzednio i obowiązkowo zaakceptować, aby mógł przesyłać swój życiorys za pośrednictwem Witryny).

W Witrynie wykorzystywane są pliki cookie, których zasady są dostępne tutaj: Zasady dotyczące plików cookie.

W Witrynie wykorzystywany jest interfejs API usługi Mapy Google do przedstawiania informacji geograficznych. Podczas korzystania z usługi Mapy Google, firma Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje o użyciu funkcji map przez użytkowników. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Google można znaleźć w Polityce prywatności Google, gdzie można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Niniejsze Warunki użytkowania będą ważne tak długo, jak długo będą wyświetlane w Witrynie i do momentu ich zmiany, w całości lub części, w którym to momencie zaczną obowiązywać zmienione Warunki użytkowania.

W tych celach informujemy, że firma INNOVMETRIC może należycie informować i współpracować z właściwymi sądami w przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia obowiązującego prawa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, przez jakikolwiek sąd lub właściwy organ administracyjny, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.

Fakt, że firma INNOVMETRIC nie korzysta lub nie realizuje niektórych praw lub postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie oznacza zrzeczenia się ich, chyba że firma INNOVMETRIC to potwierdzi, wyrażając to na piśmie.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu obowiązującemu w prowincji Quebec, a wszelkie spory należy kierować do właściwego sądu w okręgu Quebec.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie inne informacje prawne zamieszczone w naszej Witrynie stanowią całość umowy między Państwem a nami w odniesieniu do korzystania z Witryny i jej zawartości.

Jeśli doznają Państwo jakiegokolwiek uszczerbku lub nie zgadzają się Państwo w dowolny sposób z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania, jedynym środkiem zaradczym jest opuszczenie Witryny.