Events and Webinars

Filter
บันทึกการประชุม

ดูวิธีการวัดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแสดงลูกศรชี้ใน Guidance Arrow จุดที่ตรวจวัด และฟังก์ชันการตรวจวัดทั่วไปให้เห็นอย่างชัดเจนตรงหน้าโดยใช้แว่นอัจฉริยะ Microsoft HoloLens และ PolyWorks|AR™ 2022