PolyWorks® 2015 นั้นได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของคุณภาพในการวัด (Measurement Quality), ความถูกต้องแม่นยำในการวัดซ้ำ (Repeatability), และช่วยในการวิเคราะห์ขบวนการผลิต (Productivity) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

InnovMetric Software Inc. มีความยินดีและภาคภูมิใจที่เปิดตัว PolyWorks 2015 อย่างเป็นทางการของโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวัด 3 มิติ สำหรับงานที่หลากหลายทุกรูปแบบ โดยมีการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพในการวัด ความถูกต้องแม่นยำในการวัดซ้ำ และช่วยในการวิเคราะห์ขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การให้คำแนะนำวิธีการสแกนงานที่มีรูปทรงคุณลักษณะเฉพาะ

นวัตกรรมที่ก้าวล้ำหน้าไปไกลที่สุดที่มีอยู่แล้วใน PolyWorks 2014 ได้ถูกนำเสนอไปแล้วในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับ เทคโนโลยีของ การแปลงกลุ่มข้อมูล ของจุดที่มีความหนาแน่นจากการสแกนให้เป็นผิวของ 
โพลีกอน (Polygonal) แบบทันทีทันใดขณะที่ทำสแกน (real-time quality meshing) และยังแสดงถึงคุณภาพของข้อมูลที่สแกนได้ และบ่งชี้แนะนำให้กับผู้ใช้สแกนนั้น ได้มีการทำมุมของหัวสแกนที่กระทำกับชิ้นงานให้เหมาะสมอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลสแกนที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
ใน PolyWorks 2015 ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อยอดจากปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการแสดงถึงตัวชี้วัดด้านคุณภาพในการสแกนงานที่มีรูปทรงคุณลักษณะเฉพาะ ที่ต้องมีการหาค่าจากข้อมูลสแกน ( Extract ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 อย่างที่อยู่ในฟังก์ชันใหม่นี้ ซึ่งจะมีบทบาทเข้ามาแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ คือ :

  • ข้อมูลที่ทำการสแกนมานั้น เพียงพอและน่าเชื่อถือได้แค่ไหนในการหาค่า รูปทรงที่มีคุณลักษณะเฉพาะ?
  • ถ้าหากรู้ว่าข้อมูลทื่ทำการสแกนนั้นไม่เพียงพอ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องมีการสแกนเพิ่มเติมที่บริเวณใด?

3 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์พื้นผิว (Surface ), เส้น (Curve), การแสดงผลเชิงมุม (Angular coverage) ที่ส่งผลต่อการเรียกแสดงผลเป็นภาพกราฟิก บ่งบอกให้คนที่สแกนได้รู้ว่า ควรที่จะสแกนบริเวณไหนเพิ่มเติม เมื่อเรื่องของคุณภาพ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในพิจารณาและตัดสินใจว่าจะยอมรับคุณลักษณะของรูปทรงที่ทำการตรวสอบหรือไม่ ซึ่งหากว่ามีการยอมรับกับคุณภาพที่ได้แล้ว ตัวแสดงผลภาพ กราฟิก ก็จะไม่ถูกแสดงผลอีกต่อไป สำหรับในกรณีสแกนรอบๆ บริเวณคุณลักษณะของรูปทรง (feature) ตัวอย่างเช่น วงกลม ตัวชี้วัดคุณภาพ จะทำให้เราแน่ใจได้ว่า อย่างน้อยได้มีการสแกนเก็บข้อมูลไปแล้วไม่ต่ำกว่า 180 องศา หรือ อย่างน้อย ครึ่งวงกลมนั่นเอง  ทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีคุณภาพ และมีความแม่นยำสูงในการหาค่ารูปทรงวงกลมนั้น ; ส่วนในกรณีที่รูปทรงเป็นลักษณะเป็นระนาบ (Plane) คนที่สแกนจะมั่นใจได้เลยว่าได้มีการสแกนพื้นที่ดังกล่าวนั้นไปแล้วไม่ต่ำกว่า 75% ของพื้นที่ทั้งหมดของบริเวณนั้น ทำให้ผลของข้อมูลนั้นค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์และส่งผลทำให้มีความน่าเชื่ออถือเพียงพอ  เครื่องมือตัวใหม่นี้จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดซ้ำ (repeatability) และจะยังช่วยในด้านของการเรียนรู้ ให้เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยทีมงานที่มีคนวัดอยู่หลายๆคน จะได้รับคำแนะนำให้สามารถทำการแกนชิ้นงาน ที่มีลักษณะแบบเดิมๆ เหมือนๆกัน ให้ทำงานและได้ผลไปในทิศทางเดียวกันเสมอ

 

การวัดงาน คุณลักษณะเฉพาะ ที่อยู่บนพื้นฐาน 2 มิติ

PolyWorks  2015 มีการพัฒนา ให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้มีการควบรวมขั้นตอนการทำงาน
ในการวัดคุณลักษณะรูปทรงที่อยู่บนพื้นฐาน 2 มิติ การวัดรูปทรง 2 มิติที่อยู่บนภาพตัดแนวขวาง 
( Cross-Section ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการวัดชิ้นงานที่ยืดหยุ่นได้ง่าย หรือ เสียรูปได้ง่าย เช่น ชิ้นงาน พลาสติก และ งานหล่อ หรือวัดชิ้นงานที่มีรูปทรงเป็นเรขาคณิต ที่ยากต่อการวัดในรูปแบบ 3 มิติ เช่นการวัดรัศมีของผิวโค้ง  (Fillet) และการวัดความหนาของผนังชิ้นงาน เป็นต้น

โดยจะมีขั้นตอนการทำงาน อยู่ 3 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย

  1. สร้างภาพตัดแนวขวาง (Cross-Section)
  2. กำหนดคุณลักษณะรูปทรงที่ใช้อ้างอิง (nominal) ลงบนเส้นอ้างอิงที่ได้จากภาพตัดแนวขวาง (nominal section), (เช่น รูปทรงที่เป็น เส้น , ส่วนโค้ง , ระยะทาง , องศา )
  3. ทำการหาค่า คุณลักษณะรูปทรงของชิ้นงานจริง (measured) จากเส้นของชิ้นงานจริงที่ถูกตัดผ่านจากภาพตัดแนวขวาง (measurement section)

ขั้นตอนการทำงานใหม่ที่มีอยู่ในการวัดรูปทรง 2 มิตินี้ จะถูกนำมาแทนที่การวัดแบบเดิมๆ ที่ต้องทำด้วยตัวเอง (manual) ซึ่งจากนี้ไปจะถูกปลดล็อคด้วยขั้นตอนการทำงานใหม่ดังกล่าวนี้ ที่จะส่งผลทำให้เพิ่มมูลค่าในการการผลิตมากยิ่งขึ้นไปอีก  โดยตัวคำสั่งใหม่ดังกล่าวนี้ จะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับการอัพเดจข้อมูลอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังใช้ความสามารถนี้ร่วมกันกับ DirectReplay  เพื่อประโยชน์ในการวัดชิ้นงานหลายๆ ชิ้นแบบอัตโนมัติได้ดีอีกด้วย

 

PolyWorks 2015 ยังมีคำสั่งใหม่ๆอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

  • แนวคิดใหม่ที่มีอยู่ในการหาค่าเกี่ยวกับ SPC มีการเพิ่มแผนภูมิการควบคุมคุณภาพ มาอีก 4 แผนภูมิ ที่มีการใช้งานในมาตรฐานอุตสาหกรรม และยังสามารถเข้าถึงได้โดยตรงในการแสดงผลค่าของ Cp, Cpk สำหรับกลุ่มตัวอย่าง
  • มีการเพิ่มรูปแบบของข้อมูลสแกนแบบใหม่ที่มีนัยสำคัญ เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไข ประสิทธิภาพการสแกนให้ดียิ่งขึ้น ในกรณีที่มีการใช้ Real-Time quality meshing  ร่วมกันไปกับการขยับเครื่องในหลายๆตำแหน่ง
  • ความสามารถในการ จัดการกับจุดอ้างอิง (target) ที่ใช้ในการขยับเครื่องไปในแต่ละตำแหน่ง โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทำงานที่ใช้กับเครื่อง  Laser Tracker โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน เช่น ต้องการควบคุมจุดอ้างอิง (target) เฉพาะแค่แกนใดแกนหนึ่ง เช่น เฉพาะ แกน X แกน Y หรือ แกน Z เท่านั้น และจะครอบคลุมถึงเรื่องของการคำนวนปรับขนาดของจุดอ้างอิง (target) อีกทั้งยัง สามารถกำหนดการให้น้ำหนักลำดับความสำคัญของจุดอ้างอิง (target) ที่แตกต่างกันได้  สิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ PolyWorks bundle adjustment ยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในการจัดการกับทิศทาง ของตำแหน่งเครื่อง Laser Trackerให้สอดคล้องกับทิศทางของจุดศูนย์ถ่วงของโลก (gravity ) โดยหมายถึงจะมีการตรวจจับไปยัง เซ็นเซอร์ ที่มีอยู่ ของ เครื่อง Laser Tracker
  • สามารถดาวโหลด license-key สำหรับ Node-Lock Dongle ผ่านทาง Network ที่ชื่อว่า Cloud ได้โดยตรง ด้วยตัวเอง

Marc Soucy ประธานบริษัท InnovMetric Software กล่าวว่า " เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับการช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตของลูกค้า ซึ่ง PolyWorks  2015 ได้ถูกนำมาใช้ในขบวนการวัดของลูกค้า โดยจะส่งผลให้มีการยกระดับการทำงานในการใช้กับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยจะเข้ามาเติมเต็ม และเพื่อแก้ปัญหาใน PolyWorks  2014 ที่ยังขาดอยู่  เพื่อตอบแทนให้กับลูกค้าที่ดีของเราที่ได้ใช้เครื่องสแกน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากสิ่งที่พัฒนาขึ้นใหม่เหล่านี้ "  

 

เกี่ยวกับ InnovMetric Software

InnovMetric ก่อตั้งในปี พ.ศ. 1994 และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Quebec  ประเทศแคนาดา พร้อมกับบริษัทสาขาต่าง ๆที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก  InnovMetric Software Inc. เป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สากลที่ใช้ในการตรวจสอบแบบ 3D ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple, และอื่นๆ อีกมาก ที่ใช้และเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์ PolyWorks® นอกจากนี้ InnovMetric ยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนา การบริการและหาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยีการวัด 3D สำหรับงานวิศวกรรมและการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆอีกด้วย

และด้วยสาขาต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรทางการค้าของเรา ในวันนี้ เรามีพนักงานมากกว่า 200 คนใน 7 ประเทศหลัก คือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ไทย ญี่ปุ่น และ บราซิล