ข้อกำหนดทางเทคนิค

PolyWorks|DataLoop™ Three-Tier Architecture


PolyWorks|DataLoop ต้องมีการติดตั้งและกำหนดค่าแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ตามที่กำหนด แผนผังต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน PolyWorks® สื่อสารระหว่างกัน และสื่อสารกับ Microsoft SQL Server อย่างไร

Server recommendations for PolyWorks|DataLoop


หากต้องการใช้ PolyWorks|DataLoop โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอาจต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลายตัว ซึ่งจำนวนเซิร์ฟเวอร์และการกำหนดค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ที่คาดว่าจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้น

การกำหนดค่าเครื่อง:

 • Operating system: Microsoft Windows Server 2016, 2019 หรือ 2022 เท่านั้น 
 • CPU: 4 คอร์
 • RAM: 32 GB
 • พื้นที่ดิสก์: 
  • พื้นที่ 500 GB บน Solid-state drive (SSD) สำหรับระบบปฏิบัติการ, องค์ประกอบทั้งหมดที่ติดตั้ง รวมถึงไฟล์ Instance และ Database ของ Microsoft SQL Servera
  • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) อย่างน้อย 1 TB สำหรับข้อมูล FILESTREAM ของ Microsoft SQL Servera
 • องค์ประกอบซอฟต์แวร์:
  • Microsoft SQL Server 2017 ขึ้นไป
  • PolyWorks|DataLoop Core
  • PolyWorks|DataLoop Web Interface Serverb
  • PolyWorks Collaborative Suite License Server
  • Internet Information Services (IIS)
  • เว็บเบราว์เซอร์ Chrome เวอร์ชัน 64 บิต 
  • ใบรับรอง SSL - จำเป็นสำหรับการสื่อสาร HTTPS ไปยังเซิร์ฟเวอร์c
 1. ขนาดที่ต้องการจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไฟล์ ควรกำหนดค่าซอฟต์แวร์ตรวจติดตามให้แจ้งเตือน เมื่อพื้นที่ดิสก์เหลือน้อย
 2. ต้องไม่ติดตั้ง PolyWorks|DataLoop Web Interface Server ในเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมน
 3. ขอแนะนำใบรับรอง SSL ที่ออกให้จากหน่วยงานรับรองที่มีชื่อเสียง

การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ 1:

 • Operating system: Microsoft Windows Server 2016, 2019 หรือ 2022 เท่านั้น 
 • CPU: 8 คอร์
 • RAM: 32 GB
 • พื้นที่ดิสก์: 
  • พื้นที่ 500 GB บน Solid-state drive (SSD) สำหรับระบบปฏิบัติการ, องค์ประกอบทั้งหมดที่ติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์นี้ รวมถึงไฟล์ Instance และ Database ของ Microsoft SQL Servera
  • Hard Disk Drive Array (HDD RAID) อย่างน้อย 20 TB สำหรับข้อมูล FILESTREAM ของ Microsoft SQL Servera
 • องค์ประกอบซอฟต์แวร์:
  • Microsoft SQL Server 2017bc ขึ้นไป
  • Internet Information Services (IIS)
 1. ขนาดที่ต้องการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไฟล์ ควรกำหนดค่าซอฟต์แวร์ตรวจติดตามให้แจ้งเตือนเมื่อพื้นที่ดิสก์เหลือน้อย
 2. เราไม่แนะนำให้คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server ลงในตัวควบคุมโดเมน
 3. แนะนำให้ใช้ Microsoft SQL Server Enterprise Edition หากทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และไม่ต้องการให้ระบบหยุดทำงาน

การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ 2:

 • Operating system: Microsoft Windows Server 2016 ขึ้นไป
 • CPU: 4 คอร์
 • RAM: 16 GB
 • พื้นที่ดิสก์: 250 GB บน Solid-state drive (SSD)
 • องค์ประกอบซอฟต์แวร์:
  • PolyWorks|DataLoop Web Interface Servera
  • PolyWorks|DataLoop Core
  • PolyWorks Collaborative Suite License Server
  • Internet Information Services (IIS)
  • เว็บเบราว์เซอร์ Chrome เวอร์ชัน 64 บิต 
  • ใบรับรอง SSL - จำเป็นสำหรับการสื่อสาร HTTPS ไปยังเซิร์ฟเวอร์b
 1. ต้องไม่ติดตั้ง PolyWorks|DataLoop Web Interface Server ในเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมน
 2. ขอแนะนำใบรับรอง SSL ที่ออกให้จากหน่วยงานรับรองที่มีชื่อเสียง