ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

การเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ Apple® mobile

  • ต้องเป็นระบบ iOS 11.0 หรือที่อัพเดทกว่า

การเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ Android™

  • กำหนดให้ใช้ Android KitKat (4.4) หรือ อัพเดทกว่า