PolyWorks|PMI+Loop

โซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดลเพื่อการวางแผนการวัดแบบ Collaborative ระหว่างทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolyWorks|PMI+Loop™ คือโซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดล (MBD) ที่ช่วยให้คุณกำหนด แผนการวัด 3 มิติที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตของงานออกแบบ CAD ได้บนเครื่องมือดิจิทัลเพียงเครื่องเดียว นั่นคือแพลตฟอร์ม CAD ของคุณ ประสานงานกันได้เต็มประสิทธิภาพด้วย PolyWorks|Inspector™ ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มการประสานงานผ่านระบบดิจิทัลให้กับทีมออกแบบ ทีมผลิต และทีมการวัด 3 มิติ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุดเดียวกัน 
 

CAD-BASED MBD สำหรับการวางแผนการวัดแบบ 3 มิติ ในแพลตฟอร์ม CAD แบบดั้งเดิมที่คุณมีอยู่ 


เรขาคณิต CAD พร้อมสำหรับการวัด

กำหนดข้อมูลให้กับสิ่งที่จะทำการวัด 3 มิติและโครงสร้างเชิงเรขาคณิต พร้อมกับการกำหนดคุณลักษณะและขนาดควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตของงานออกแบบ CAD และ GD&T 


พร้อมรับผลตอบกลับ ของการผลิต

ตั้งค่าคุณลักษณะพิเศษเพื่อดูตำแหน่งของ feature ดูค่าเบี่ยงเบนของพื้นผิวและขอบ และกำหนดค่าเหล่านั้นให้กับระบบการประกอบ ระบบเครื่องมือ หรือระบบพิกัดกำหนด datum 


รายการคุณลักษณะ พร้อมออกรายงาน

ตรวจสอบ สั่งการ และตั้งหมายเลขคุณลักษณะ และเชื่อมโยงเข้ากับมุมมอง/ข้อมูล 3 มิติของแบบโมเดล CAD ซึ่งพร้อมสำหรับการสร้างข้อมูล CAD จากแบบร่าง 2 มิติและ  
PDF 3 มิติ 


MBD พร้อมตรวจสอบ

นำเข้า CAD-based MBD ของ PMI+Loop และแบบโมเดล CAD ลงในโปรเจกต์การวัดของโปรแกรม PolyWorks® และเริ่มวัดชิ้นส่วนต่าง ๆ

การประสานงานผ่านระบบดิจิทัล


อัปเดตงานออกแบบ อย่างรวดเร็ว สำหรับทีมการวัด

ส่งแบบโมเดล CAD ฉบับแก้ไขชุดใหม่ให้กับทีมการวัด และ MBD ในโปรเจกต์การวัด PolyWorks จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ 
 


ขั้นตอนการวัด โมเดลที่ง่ายต่อการใช้งาน

เปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปทรงเรขาคณิตของแบบโมเดล CAD ต้นแบบ จากนั้น PMI+Loop จะสั่งการให้ระบบอัปเดตแผนการวัดในแบบโมเดลขั้นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 
 


การนำเข้า MBD ของ PolyWorks ภายในแพลตฟอร์ม CAD

นำเข้า MBD ที่สร้างใน PolyWorks|Inspector ไปยังแพลตฟอร์ม CAD ของคุณโดยตรง และ PMI+Loop จะเชื่อมโยงข้อมูลกับเรขาคณิตของงานออกแบบโดยอัตโนมัติ 
 

หากสนใจ PolyWorks|PMI+Loop™ ซึ่งเป็นโซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดล


ขอชมการสาธิต